Ons onderwijs - onderbouw

Voor ons kleuteronderwijs volgen wij de thematische opzet van het ontwikkelingsgerichte onderwijs. Zes weken lang zet de leerkracht rond een thema een ontwikkelingsomgeving op voor onder andere de taal/reken/denkontwikkeling. De sociaal -en emotioneleontwikkeling, motoriek, spel, expressie en muziek komen tevens aan bod. Belangrijk is het bevorderen van betrokkenheid en uitdaging. De kring- gesprekken, de dagelijkse speel- werklessen en allerlei expressieactiviteiten hangen onderling samen. Daarnaast krijgen kinderen veel ruimte voor vrij spel, binnen en buiten. Het thema waaraan gewerkt wordt, vindt u op de deur van het klaslokaal.

We werken in de groepen 1 en 2 met wisselende thema's waarin alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind aan bod komen. Daarnaast passen we de lessen aan op de ontwikkelingsniveaus van de kinderen en laten we de thema's aansluiten bij hun belevingswereld. De thema's worden onderbouwd door de te behalen kerndoelen vanuit het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Spel- en werkles

Tijdens de spel- en werkles wordt er gewerkt met verschillende materialen, waarbij we kijken naar de ontwikkeling van het kind. We letten hierbij o.a. op de fijne motoriek zoals het vasthouden van het potlood en het hanteren van de schaar, de werkhouding, kritisch luisteren, de werkverzorging, het werktempo, concentratie en het begrijpen van de opdracht en de grove motoriek. Ieder kind krijgt per week ongeveer twee á drie opdrachten. Ze kunnen zelf kiezen wanneer ze de opdrachten uitvoeren. Deze manier van werken sluit goed aan bij de dag- en/of weektaken van de hogere groepen. Wij plannen bewust extra tijd in voor vrij spel om optimaal tegemoet te komen aan de behoeften in de ontwikkeling van de kleuters.

Zintuiglijke en lichamelijke oefeningen

De kleuters gymmen vanaf de herfst tot ongeveer mei, één keer per week in het speellokaal. Dit is een gymles met grootmateriaal zoals de klimtoren, de kast en de banken. Daarnaast spelen we met slecht weer ook in het speellokaal met klein gymmateriaal (ballen, pittenzakken, hoepels e.d.) of een spelles met zang- en tikspelletjes. Bij droog weer spelen de kleuters buiten met verschillende materialen: de stuurkarren, fietsen, zandbakspullen, pallets, doeken e.d. We letten op de motorische ontwikkeling en stimuleren fantasie –en samenspel.   Uit het oogpunt van hygiëne is het nodig dat de kleuters tijdens de lessen  in het speellokaal gymschoenen dragen. Deze schoenen bewaren we op school. Als uw kind veterschoenen draagt, wilt u de veters dan door elastiek vervangen, zodat uw kind deze schoenen zelf aan kan trekken? Ook is het praktisch als de gymschoenen van naam zijn voorzien.

Taalontwikkeling 

Taalontwikkeling is in de onderbouw erg belangrijk en daar wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Onder taalontwikkeling valt het volgende: het kringgesprek (luisteren en reageren naar elkaar) woordenschatontwikkeling, verhalen voorlezen/vertellen, woordspelletjes, oefeningen m.b.t. het aanvankelijk lezen, het aanleren van opzegversjes, rijmen, het uitspelen/naspelen van een verhaal en er wordt gelet op de luistervaardigheid. Ook is er een lees- schrijfhoek.  In alle kleutergroepen wordt er aandacht besteed aan “beginnende geletterdheid”. Er is een schrijfhoek waar de kinderen kunnen werken met het omtrekken van letters, stempelen etc. en jaarlijks staan er een aantal letters “centraal”. Het streven van de school is dat de kinderen aan het eind van groep 2 vijftien letters beheersen.

Aanvankelijk lezen

In groep 1/2 bestaat voor kinderen die eraan toe zijn de mogelijkheid om activiteiten te kiezen die een voorbereiding vormen op het lezen in groep 3. Ook tijdens bepaalde activiteiten in het gewone dagprogramma worden alle kinderen hierop voorbereid. Niet alle kinderen zijn op hetzelfde moment aan leren lezen toe. Aan kinderen die in groep 2 al kunnen lezen, worden in groep 3 aangepaste activiteiten aangeboden.

Muzikale vorming

Op verschillende momenten wordt er gezongen en worden nieuwe liedjes aangeleerd. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen en methodes. De liedjes laten we aansluiten bij de thema’s. Er wordt oa. gelet op maat/ritme gevoel, het enthousiast meedoen, en het bewegen op muziek.

Rekenen/Wiskunde

Bij rekenen en wiskunde hebben we een gevarieerd aanbod o.a. leren tellen, tellen en aanwijzen, de cijfersymbolen leren kennen, vormenkennis, ordenen en rubriceren, lessen over drijven/zinken, inhoud en meten, rangtelwoorden aanleren, figuren naleggen/nabouwen, omgaan met hoeveelheden, etc. Deze begrippen komen ook weer naar voren bij de speel- werkles. We gebruiken oa. de methode ‘Met Sprongen Vooruit’.  Ons streven is dat kleuters aan het eind van groep 2 de cijfers 1 t/m 20 beheersen.

Sociale redzaamheid waaronder verkeer

Tijdens deze lessen werken we aan de sociale redzaamheid: hoe ga je met elkaar om, hoe kun je iemand helpen , samen delen en samen spelen. Hoe geef je aan dat je iets niet wilt en hoe te handelen bij een opdracht van juf of je ouders (bijv. een boodschap doen in de winkel, of iets bij een andere klas gaan halen). Zo worden ook verkeerssituaties uitgespeeld en worden er boeken over deze thema’s voorgelezen en besproken.

Fruit eten

We eten met elkaar iets gezonds in de pauze. We bespreken gezonde voeding en eetmanieren en we besteden aandacht aan het scheiden van afval. Op dinsdag en donderdag is het de bedoeling dat de kinderen fruit mee hebben voor in de pauze.