Ons onderwijs - bovenbouw

Technisch en begrijpend lezen

In principe starten we in groep 3 met het leesonderwijs. We werken met de methode Veilig Leren Lezen kim-versie. Deze methode gebruikt de letter als uitgangspunt. Kinderen verkennen de letters vanuit verschillende invalshoeken: luisteren, kijken, schrijven, voelen. De kinderen oefenen nieuwe letters systematisch bij het lezen en spellen in een context van bekende letters. Zo wordt er aandacht geschonken aan alle eigenschappen van de woorden en leren de kinderen middels een 12-tal leerstofkernen in groep 3 lezen. Veilig Leren Lezen sluit, net als Kleuterplein (groep 1 en 2), aan op de tussendoelen beginnende geletterdheid. De doorgaande lijn van groep 1 t/m 3 wordt op deze manier gewaarborgd en er wordt een stevige basis gelegd voor voortgezet taal- en leesonderwijs.

Voor de groepen 4 en 5 werken we met de methode Atlantis. Deze methode biedt een goede ondersteuning voor leerlingen om te werken aan hun technische leesvaardigheid. De klas wordt ingedeeld in drie leesgroepen, gebaseerd op het niveau dat de kinderen beheersen. Door een intensieve samenwerking met de bibliotheek van Zuidhorn zijn we gericht op een modern en uitdagend leesaanbod, waarmee we de motivatie van kinderen versterken. Door inzet van onze taal- leescoördinatoren brengen we veel motiverende projecten de school binnen en hebben we aandacht voor jeugdliteratuur, poëzie en informatieboeken. Wij willen uitdragen dat lezen niet alleen belangrijk is, maar vooral ook heel leuk kan zijn.

In groep 6 en 7 maken we gebruik van actuele teksten uit de methode Nieuwsbegrip en Kidsweek. De kinderen krijgen teksten en vragen voorgelegd die zij, eerst begeleid en daarna zelfstandig, moeten oplossen. De leerlingen leren op deze manier om zelfstandig en effectief met teksten om te gaan. De teksten zijn gerelateerd aan het nieuws en geven zo ook het burgerschap een extra input.

In groep 8 werken wij met de leesmethode 'Slimme teksten'. Een uitdagende methode die beroep doet op een breed scala aan vaardigheden.

Schrijven

Al snel tijdens het aanvankelijk lezen begint ook het schrijven. In groep 2 zijn hier al voorbereidende oefeningen voor gedaan. In de groepen 1/2 en vanaf komend schooljaar ook in groep 3, werken we met de methode Pennenstreken. Vanaf groep 4 werken we met het licht hellend schrift. De kinderen werken uit de methode Pennenstreken. In groep 4 wordt de vulpen geïntroduceerd. De meeste kinderen schrijven tot het eind van groep 8 met de vulpen met hier en daar een uitzondering.

Taal

In de groepen 4 t/m 8 werken we vanuit de methode Taal op Maat.  Binnen deze methode wordt gebruik gemaakt van een aparte leerlijn voor Spelling, Woordenschat en Taal. Vanaf groep 6 wordt op een planmatige manier het schrijven van werkstukken geoefend. De groepen 5 tm 8 nemen twee keer per jaar deel aan “Klassenpost”, waarbij de kinderen brieven schrijven met kinderen van andere scholen in het hele land en zelfs in België en op Curaçao. Met deze en andere activiteiten, oefenprogramma’s op de computer en taalspelletjes, stimuleren we het plezier en het gebruik van onze taal. Zo werken wij ook binnen de zaakvakken vanuit onze kernwaarden.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen les in de Engelse taal. We zijn in het schooljaar 2014-2015 gestart met Take it Easy, een Engelstalige methode voor de hele basisschool, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van het digibord en “native speakers”. Bij de lessen gaat het met name om het spreken en begrijpen  van de taal, de basiswoorden en zinsconstructies. De grammaticaregels zoals het VO ze aanbiedt komen nog niet aan de orde.

Rekenen

In groep 3 t/m 7 zijn wij bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 gestart met de methode 'Wereld in getallen'. Deze methode is gebaseerd op de nieuwste inzichten op rekengebied. Dit is een methode met veel aandacht voor differentiatie binnen de leerstof, iedere les is er aandacht voor hoofdrekenen en een duidelijke doorgaande lijn in de leerstof. Door middel van toetsen wordt regelmatig bekeken hoe de vorderingen van de leerlingen verlopen. Daarnaast kennen we nog de methode onafhankelijke rekentoetsen, waarmee objectief bekeken kan worden met welke onderdelen kinderen nog moeite hebben en waarmee de doorgaande lijn in de gaten gehouden kan worden. Ook voor rekenen maken we gebruik van rekenspelletjes, rekenactiviteiten en oefenprogramma’s op de computer.
In groep 8 blijven wij de rekenmethode 'Alles telt' gebruiken. 

Wereldoriënterende vakken

Al vanaf het moment dat kinderen op school komen, zijn we bezig met hen de wereld om ons heen te laten verkennen en doorgronden. Aanvankelijk gebeurt dit aan de hand van thema's. Geleidelijk aan worden methodes gebruikt voor natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis. Hier volgt een overzicht van de methodes en hun inhoud in de verschillende groepen, waarbij we moeten vermelden dat deze methodes in de komende jaren aan vervanging toe zijn, met name vanwege onze overtuiging dat kinderen leren door te ervaren en door te onderzoeken.

Aardrijkskunde

Naar aanleiding van onze visie, waarin ervaren, onderzoeken, plezier en loslaten belangrijke speerpunten zijn, hebben we in schooljaar 2017-2018 gekozen voor een methode voor aardrijkskunde die hier naadloos op aansluit: Blink. Deze methode prikkelt de kinderen om zelf na te denken, een kritische houding te ontwikkelen en op zoek te gaan naar antwoorden. Op een aantrekkelijke manier worden alle leerlingen betrokken bij de lessen, waarbij verschillende vaardigheden aan bod komen. Zo worden de kinderen gemotiveerd om op hun eigen manier te leren en zich te ontwikkelen.

Geschiedenis

Onze school gebruikt voor geschiedenis de methode Brandaan in de groepen 5 t/m 8. In groep 5 en 6  krijgen de kinderen een chronologisch overzicht van de prehistorie tot heden. Doordat alle tijdvakken terugkeren, zijn de kinderen beter in staat zaken in de juiste tijd te plaatsen. In groep 7 en 8 worden de tijdvakken gesplitst om te verdiepen. Om te voorkomen dat kinderen het overzicht verliezen, is het plaatsen van de gebeurtenissen in de tijd en in de correcte onderlinge verhoudingen van groot belang. Daarom wordt er in de methode veel plaats ingeruimd voor het werken met de tijdlijn.

Natuur- en techniekonderwijs

Ons natuuronderwijs is erop gericht leerlingen kennis en respect bij te brengen over de leefwereld om ons heen. In groep 3 wordt gekeken naar Huisje Boompje Beestje (Programma van de Nederlandse Onderwijs Televisie). In de groepen 3 t/m 8 komen allerlei onderwerpen op het gebied van natuur, techniek en gezondheid aan de orde. We starten in het najaar van 2018 met een nieuwe methode voor natuur-en techniekonderwijs, waarbij we ervaren en onderzoeken veel willen toepassen.

Sociale redzaamheid (verkeer)

In groep 3 starten we met de methode Een rondje verkeer. Groep 4 werkt met Stap vooruit,  groep 5 en 6 werkt met de methode Op voeten en fietsen en groep 7 en 8 gebruikt De Jeugdverkeerskrant. De verkeersmethode die wij gebruiken is een actuele, aansprekende en gebruikersvriendelijke methode voor verkeersonderwijs. Er worden dagelijks voorkomende verkeerssituaties behandeld, waardoor nauw wordt aangesloten bij de belevingswereld van kinderen. Naast verkeersregels is er veel aandacht voor de ontwikkeling van een verkeersbewuste mentaliteit. De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen.

Sociaal emotionele vorming

Hoewel dit ontwikkelingsgebied geen apart vak is, besteden wij op school hier veel aandacht aan. We zijn ons ervan bewust dat kinderen pas tot leren komen als zij zich prettig voelen en op hun gemak zijn. Aan het begin van elk schooljaar krijgt dit gebied extra aandacht, met name in het kader van de groepsvorming. We werken in alle groepen met “de gouden weken”. Dit wil zeggen dat we in de eerste zes weken na de zomervakantie veel aandacht zullen besteden aan groepsvormende activiteiten. Bovendien worden er in diezelfde weken in elke groep klassenregels opgesteld in samenspraak met de leerlingen. Deze worden in de klas opgehangen, in de onderbouw in de vorm van tekeningen en in de bovenbouw in woorden. Naar de klassenregels wordt verwezen als de gelegenheid zich voordoet. Na de kerstvakantie hebben we vier “zilveren weken”. Tijdens deze weken worden de regels herhaald en besteden we weer extra tijd aan groepsvormende activiteiten.

KiVa

In het schooljaar 2016-2017 zijn we, binnen de hele school, gestart met het programma van KiVa. Dit is een methode om de school nog veiliger te maken. De Windroos wil graag een veilige en prettige school zijn voor alle kinderen. Waar kinderen met plezier naar toe gaan, waar ze veel leren en lekker kunnen spelen. Helaas gebeuren er in een groep soms minder leuke dingen. Een van die onplezierige dingen kan zijn dat je kind regelmatig gepest wordt, of dat je kind meemaakt dat er gepest wordt in de klas, of misschien pest je kind af en toe zelf wel eens een kind. We werken met KiVa aan de sfeer in de groep en het oplossen van problemen met pesten. Dit doen we door gericht les te geven uit het programma van KiVa en de inzet  van steungroepen op het moment dat er gepest wordt. Uit onderzoek is gebleken dat KiVa bijdraagt aan het afnemen van pesten op scholen.

Rots & Water

In dit schooljaar starten we in de groepen 3 t/m 8 ook weer met de training Rots & Water. Regelmatig zullen er onderdelen uit het programma met de leerlingen worden getraind. Ook in de groepen 1 en 2 komen onderdelen van Rots & Water aan bod. We zetten deze lessen in naast KiVa om de weerbaarheid van kinderen te trainen. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids–programma, waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Expressie activiteiten

In de onderbouw zijn kinderen op allerlei manieren bezig met expressieve activiteiten zoals: knutselen, tekenen, schilderen, drama, dans en muziek enz. De creatieve vakken worden door de eigen leerkracht gegeven. In de groepen 3 en 4 wordt meestal op de creamiddag rond een thema gewerkt. De groepen 5 tot en met 8 werken op de vrijdagmiddag aan verschillende workshops in circuitvorm. In deze workshops komen de onderdelen muziek, techniek, handvaardigheid, tekenen/schilderen, fotografie, drama, koken en ICT aan bod. Op deze manier dagen we kinderen op vele vlakken uit om creatief na te denken , plannen te maken,  oplossingen te bedenken en vooral de creativiteit te ontwikkelen. Hierbij staat vooral het proces centraal en proberen we beter aan te sluiten bij de verschillende interesses van de kinderen en de leerkrachten.

Muziek

Het muziekonderwijs is erop gericht dat de kinderen spelend, zingend en bewegend van muziek leren genieten. De leerlingen verwerven op systematische wijze kennis, inzicht en vaardigheid op gebied van muziek. Veel muziekactiviteiten vinden plaats in groepsverband. De leerlingen leren sociale vaardigheden die daarvoor van belang zijn, zoals samenwerken en goed luisteren naar elkaar. Er wordt o.a. gewerkt met de methode Muziek Moet Je Doen, Trefwoord, Take it Easy. Net als bij de creatieve vakken vinden er geregeld groepsoverstijgende workshops plaats met het thema muziek.

Kunst- en cultuureducatie

Vanuit het ministerie van OCW wordt cultuureducatie gestimuleerd door extra gelden per leerling beschikbaar te stellen. We hebben op school een beleidsplan inzake kunst- en cultuur. Jaarlijks nodigen wij een kunstenaar uit om met alle leerlingen een ‘kunsttegel’ te maken. Op diverse plaatsen in de school hangen de kunstwerken van de leerlingen. Jaarlijks bezoeken de leerlingen een theatervoorstelling. Daarnaast gaan de leerlingen van groep 6 jaarlijks naar een concert van het NNO. Tevens doen we mee aan het programma ‘Erfgoed’, waarbij groepen bezoekjes brengen aan de verschillende culturele en historische plekken in en rondom Zuidhorn.

Actief Burgerschap en sociale integratie

Onze school probeert leerlingen een actieve houding mee te geven als het gaat om burgerschap. In de klas en op het schoolplein komt het kind in aanraking met gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Wij oefenen daarom met de kinderen hoe zij kunnen omgaan met verschillende situaties, hoe zij zich bewust worden van hun gedrag en hoe zij vertrouwen in zichzelf krijgen. Zoals u in deze schoolgids kunt lezen werken we in de hele school met het programma van KiVa. Deze lessen zijn vooral gebaseerd op de sfeer in de groep, omgang met elkaar en het groepsproces. Verder besteden we hier aandacht aan door o.a. gebruik te maken van het zonnetje van de week, de leerlingenraad, de Rots & Water trainingen etc. We richten de blik van de leerlingen ook op de wereld om hen heen. Hiervoor maken we gebruik van verschillende projecten als Klassenpost, International Energy Challenge en ook Nieuwsbegrip, Kidsweek en het Schoolweekjournaal dragen bij aan een brede blik op de wereld. We willen onze leerlingen een bewuste houding meegeven t.a.v. de omgang met elkaar, duurzaamheid en een positieve houding ten opzichte van de wereld.

Gymnastiek/ Lichamelijke opvoeding

Wij willen kinderen meegeven dat bewegen gezond en vooral ook erg leuk is. Op donderdag krijgen de leerlingen vanaf groep 3 een gevarieerde gymnastiekles met toestellen en spel in de sporthal Quicksilver S. Het deel van de toestellen wordt gegeven door de vakleerkracht, Wendy Martena. De spellessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. Op de andere dagen maken we regelmatig gebruik van actieve spellen binnen en buiten om de kinderen ook op deze dagen te laten bewegen.